First Online Solutions вече е

Fantastic services

Научи повече за възможностите за работа и партньорство, които предлагаме.

Иновации и конкурентоспособност

Иновации и конкурентоспособност

На 17.01.2017 г. First Online Solutions подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., по която предстои реализирането на проект „Внедряване на иновативен модул за следене и разпределение на заетост в реално време към контролен панел за оптимизиране работата на две мобилни приложения с цел разширяване на капацитета и увеличаване на пазарния дял на “Фърст Онлайн Солюшънс” ООД.

Проектът представлява внедряване на процесова иновация на световно ниво, която цели разширяване капацитета на кампанията и ще доведе до увеличаване на пазарния дял и конкурентоспособността на дружеството. Основните цели на проектното предложение са внедряване на иновативен модул за следене и разпределение на заетост в реално време към действащ контролен панел, който ще позволи дружеството да разшири капацитета си. Така компанията ще намали разходите по обслужването на едно телефонно обаждане независимо дали е продажба на услуга или обслужване на дадена поръчка. Това и възможно чрез повишаване на нивото на автоматизация на оперативните процеси.

Проектът ще се реализира в продължение на 12 месеца, като общата му стойност е 593 988.64 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 296 994,30 лв.